Ogłoszenie o przetargu. Nieruchomość w Pastewniku na sprzedaż

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 200/6.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Pastewnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/6 o pow. 0,0449 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska.
Działka o foremnym kształcie prostokąta, teren równy, płaski. Jest to grunt niezabudowany z pozostałościami gruzowiska po przedwojennej zabudowie, porośnięty częściowo starymi drzewami owocowymi oraz samosiewami drzew liściastych. Dojazd drogą gruntową, wąską, słabo utrzymaną, w odległości ok. 900 m od drogi asfaltowej.

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00025217/4, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.

Teren, obejmujący ww. działkę, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce plastycznej określonej jako tereny użytkowane rolniczo.

Działka nie jest objęta ochroną konserwatorską – nie jest to teren objęty układem ruralistycznym i na terenie nie ma ustanowionych stanowisk archeologicznych i obszaru obserwacji archeologicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.000,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter) dnia 11 października 2022 r. o godz. 11.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł na konto Gminy Marciszów nr 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jaworze – do dnia 5 października 2022 r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Marciszów.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego.

W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku 50 zł.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Szczegółowe informacje o przetargach pod nr tel. 75 741 0208, wew. 30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 24 sierpnia 2022 r. nie złożyły wniosku.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, zamieszczenie na stronie internetowej i w BIP tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości, wykazy, sprzedaż/dzierżawa” pod adresem bip.marciszow.pl, w prasie internetowej Relacje Regionalne www.relacjeregionalne.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pastewnik.

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

Share

Zobacz inne

Leave a Comment