Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sędzisławiu, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 177/6  o pow. 0,0487 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00012528/3.

Cena wywoławcza wynosi 15.500,00 netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do szerokiego prostokąta. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej; dostęp do drogi możliwy jest tylko przez grunty sąsiednie. Położona jest pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Z uwagi na konfigurację działki oraz brak dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne. Działka, z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej, jest nieruchomością niesamodzielną, co uzasadnia jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Działkę porasta około 100-letni drzewostan liściasty (2 lipy, 1 klon, 1 kasztanowiec). Rodzaj użytków według zapisów w ewidencji gruntów i budynków: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.

Na nieruchomości nie ciążą prawa i roszczenia osób trzecich.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej określonej jako: tereny usług  z zielenią towarzyszącą (UO – oświaty).

W przetargu mogą wziąć udział tylko właściciele nieruchomości przyległych, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 176/3 i 177/1.

Przetarg odbędzie się dnia 21 lipca 2020 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tutejszego urzędu, ul. Szkolna 6, pisemnego zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 2.000,00  na rachunek bankowy Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Jaworze, nr: 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005,  do dnia 15.07.2020 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Marciszów.

O terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, nr tel. 75 74 10 208, wew. 30, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marciszów oraz zamieszczono na stronach internetowych tutejszego urzędu: www.marciszow.pl oraz bip.marciszow.pl  w zakładce Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzisław.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

Share

Zobacz inne

Leave a Comment