Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 14.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni użytkowej 34,90 m2 położony na III piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni z przedpokojem i łazienki z wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział lokalu w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu, na której posadowiony jest budynek, wynosi 6,00%. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (kotłownia lokalna).
Budynek, w którym znajduje się ww. lokal mieszkalny, położony jest w Kamiennej Górze, obręb 3, przy ul. Jeleniogórskiej 14, w granicach działki 208/1 o pow. 323 m2. Jest to wolno stojący, czterokondygnacyjny budynek mieszkalny. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr JG1K/00017103/3.
Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów, to Bi „inne tereny zabudowane”.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił przeznaczenie pod symbolem MW 6, jako zabudowę mieszkalną wielorodzinną, zabudowę garażową i gospodarczą oraz zabudowę usługową o dużej powierzchni sprzedaży; uzupełniająco biura, pracownie artystyczne i projektowe, sklepy, usługi drobne, gastronomia oraz infrastruktura techniczna.
Na nieruchomości nie ciążą prawa i roszczenia osób trzecich. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości lokalowej na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 9 listopada 2017 r. nie złożyły wniosku.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem ¬umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, III piętro, pok. 405.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na konto: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze PKO BP, Oddział I w Kamiennej Górze nr 87 1020 3668 0000 5602 0465 9639 – najpóźniej do dnia 19 stycznia 2018 r.
Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości z notarialnie poświadczonym podpisem (w przypadku wspólności ustawowej).
Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty (umowy notarialnej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz postępowania wieczystoksięgowego) z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości, w całości poniesie nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Lokal można oglądać w dniu 17 stycznia 2018 r. w godz. 11:00-12:00. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 405, tel.: 75 64 50 118, 75 64 50 119.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz opublikowano na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie.Share

Zobacz inne

Leave a Comment