Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w komisjach konkursowych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra

W związku z prowadzeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w pracach komisji konkursowych.

Jednocześnie  informujemy, że zgodnie z zapisem art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Ponadto w pracach komisji nie mogą brać udziału osoby, które pozostają z oferentami w takich stosunkach prawnych, które mogłoby budzić uzasadnione podejrzenie o stronniczość.

Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Kandydatury można zgłaszać do dnia 25 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze przy pl. Grunwaldzkim 1 w Biurze Obsługi Klienta lub w Sekretariacie, w formie pisemnej, na załączonym do ogłoszenia formularzu. Burmistrz Miasta Kamienna Góra powołuje komisje konkursowe. Komisje będą opiniowały oferty w godzinach pracy Urzędu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWEJ
KLAUZULA OGÓLNA

Share

Zobacz inne

Leave a Comment