Nowe stawki podatku od nieruchomości

W dniu 23 października 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Podczas sesji radni podjęli uchwałę określającą nowe stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15zł
od 1m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych 0,81 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,11 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 2,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 7,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1170).

4. Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości (budynki, grunty, budowle) lub ich części zajęte na cele działalności w zakresie kultury,
kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
2) pozostałe budynki lub ich części, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego za
świadczenia regulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment