NIK pozytywnie oceniła działalność Urzędu Gminy Lubawka

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Urzędu Gminy Lubawka w zakresie realizacji zadań dotyczących upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w tym rozwoju ich aktywności fizycznej, jak również realizacji szkolnej inwestycji sportowej wspierającej rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Okres objęty kontrolą obejmował lata 2016-2019, do 22.11.2019 r.

Uzasadnienie oceny ogólnej zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym:

Finansowane przez Urząd zadania upowszechniania kultury fizycznej przyczyniły się do wzrostu rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Na podstawie określonych przez Radę Miejską w Lubawce warunków i trybu postępowania realizowano otwarte konkursy ofert na zadania z zakresu wspierania stowarzyszeń i klubów w upowszechnianiu zdrowego trybu życia i kultury fizycznej. Zadania objęte dofinasowaniem rozliczano prawidłowo i terminowo, a wnioskodawcy osiągnęli zakładane cele i efekty dotowanych zadań.

Gmina Lubawka uczestniczyła w Programie Ministra Sportu i Turystyki – Sport Wszystkich Dzieci – w ramach którego, realizowano projekty „Junior Sport” i „Mały Mistrz”, a także na podstawie podpisanych porozumień i umów z Dolnośląską Federacją Sportu w programach „Umiem pływać”, i „Szkolny Klub Sportowy”, co przyczyniło się do upowszechniania rozwoju aktywności fizycznej na terenie gminy.

Pozytywną ocenę uzasadnia również prawidłowa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce”, przy wsparciu finansowym Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Osiągnięto planowany efekt rzeczowy tego zadania w postaci hali sportowej, która użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Ponadto rzetelnie wydatkowano i rozliczono środki publiczne na tę inwestycję.

Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag ani wniosków w związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zobacz inne

Leave a Comment