Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr: 58/1, 59, 60, 61, 62, 63/4, 64, 65, 95/1, 95/2, 115/3, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/4, 119, 120, 121/1, 122/1, 123/1 i 125/6 o łącznej powierzchni 25 924 m2, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ulicy Wałbrzyskiej i Lipowej. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze dla ww. działek prowadzi księgę wieczystą nr: JG1K/00031516/5, JG1K/00006396/3 i JG1K/00020523/7.

Rokowania odbędą się 30 października 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 1 880 000,00 zł netto (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych netto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach zobowiązane są wpłacić zaliczkę w wysokości 190 000,00 zł do dnia 23 października 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w rokowaniach. Dniem dokonania wpłaty zaliczki jest dzień wpływu zaliczki na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: nieruchomości) oraz na stronie internetowej www.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości).

Share

Zobacz inne