Niemal 5 mln na oświetlenie i ścieżki rowerowe

Zapowiadane na ten rok zadania – wymiana oświetlenia miejskiego i budowa ścieżek rowerowych w Kamiennej Górze otrzymają dofinansowanie w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Całkowita wartość realizowanej jako całość inwestycji wyniesie ponad 9 mln złotych.

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra – taką nazwę nosi projekt, którego dofinansowanie właśnie zatwierdził Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadanie podzielone na dwie części: budowę miejskich dróg rowerowych i ciągów pieszo rowerowych o łącznej długości 8,04 km wraz z punktami obsługi rowerzystów oraz kompleksową modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego energooszczędnego oświetlenia wraz z systemem monitoringu i sterowania.

Kompleksowa modernizacja sieci oświetlenia ulicznego wraz z jej uporządkowaniem i rozbudową, to jedna z większych i najważniejszych inwestycji realizowanych ostatnio w Kamienne Górze o strategicznym znaczeniu dla miasta. Przeprowadzona zostanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Obejmie głównie wymianę istniejących linii kablowych, słupów i opraw na
energooszczędne, budowę systemu monitoringu i sterowania oświetleniem oraz stworzenie nowych
energooszczędnych obwodów oświetleniowych. Prowadzić ma do zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej oraz uporządkowanie jej. Poprawi się też estetyka miasta i poziom bezpieczeństwa.

Celem drugiej część projektu, tj. budowy pierwszych w mieście tras rowerowych jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Kamiennej Góry, stworzenia mieszkańcom nowych form aktywnego spędzania czasu, a także stworzenie alternatywnych możliwości komunikacji w mieście. Wpłynąć to ma na zmniejszenie indywidualnego ruchu samochodów i ograniczenie niskiej emisji (spadek emisji CO2), a co za tym idzie na poprawę stanu powietrza, zmniejszenie hałasu oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt zakłada budowę kilku odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych biegnących od północno-zachodniej, północnej oraz południowo-wschodniej granicy miasta w kierunku centrum wraz z dwoma punktami obsługi rowerzystów tworząc kompletną, spójną sieć o łącznej dł. 8,04 km. Przebieg trasy: od granicy miasta – kierunek na Czadrów do ul. Lubawskiej, następnie w kierunku ul. Jeleniogórskiej, dalej do i wzdłuż ul. Przemysłowej, ul. Magazynowej i ul. Towarowej, na końcu której następuje rozgałęzienie trasy. Pierwsza odnoga biegnie wzdłuż ul Bohaterów Getta, al. Lipowej i ul Zamkowej do granicy miasta – kierunek Ptaszków. Druga odnoga biegnie do terenów Lasów Państwowych, a następnie przez ww. tereny aż do osiedla Antonówka i tym samym do granicy miasta.

Wartość całego zadania wyniesie 9 137 135,32 zł, dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej RPO 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach działania 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych to 4 852 431,56 zł.

Projekt ujęty został w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”, przyjętym do realizacji Uchwałą Rady Miasta Kamienna Góra nr XXI/132/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., w ramach działania nr 6 pn. Modernizacja systemu oświetlenia miejskiego oraz działania nr 7 pn. Wdrożenie systemu ograniczania ruchu w centrum miasta – budowa parkingów, dróg rowerowych.

Poniżej projekt ścieżek rowerowych i mapka modernizacji oświetlenia.Share

Zobacz inne

Leave a Comment