Nabór kandydatów na członków PRDPP

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) działające na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Na podstawie art. 41f pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały nr XI/45/2015 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

ZARZĄD POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu kamiennogórskiego ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Organizacje pozarządowe dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. Kartę zgłoszeniową należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 58 – 400 Kamienna Góra, ul. Wł. Broniewskiego 15 (decyduje data wpływu do urzędu).

Karta zgłoszeniowa stanowi także informację o desygnowaniu kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z ramienia organizacji zgłaszającej oraz pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Termin zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa w dniu 31 lipca 2018 roku, o godz. 15.30.

Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie, złożone na niewłaściwych formularzach, przesłane faxem bądź drogą elektroniczną będą odrzucane z przyczyn formalnych.

Imienna lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ogłoszeniu, zostanie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, z podziałem na trzy grupy kandydatur wg rodzajów działalności pożytku publicznego obejmujące zadania z art. 4 ust.1 ustawy, do czasu powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W terminie 60 dni od daty opublikowania imiennej listy kandydatów na członków Rady w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przeprowadzone zostaną wybory na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. O terminie ich przeprowadzenia organizacje pozarządowe zostaną poinformowane nie później niż 7 dni przed datą wyborów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, poprzez zamieszczenie informacji, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Wybór na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zostanie przeprowadzony zgodnie z uchwałą nr XI/45/2015 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spośród zgłoszonych kandydatów w skład Rady wejdzie trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego w drodze uchwały powoła Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wejdzie również jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu i jeden przedstawiciel Rady Powiatu.

Ogłoszenie
Karta zgłoszeniowaShare

Zobacz inne

Leave a Comment