Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 z przynależnymi do niego pomieszczeniami: kuchnia o pow. 11,59 m2, łazienka o pow. 2,92 m2, piwnica o pow. 4,58 m2 o łącznej powierzchni 39,98 m2, położonego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 36 w Kamiennej Górze.

Rokowania odbędą się 19 marca 2024 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 59 000,00 zł brutto. 

Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach zobowiązane są wpłacić zaliczkę w wysokości 6 000,00 zł do dnia 12 marca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w rokowaniach oraz nieruchomość, której rokowania dotyczą. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne lub inny podmiot, które najpóźniej do dnia 12 marca 2024 r. do godz. 1500 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Ludwika Waryńskiego 36 w Kamiennej Górze”. Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra (liczy się data i godzina wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl.

Share

Zobacz inne