LXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

25 stycznia 2023 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty reklamowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Staszica i rzeki Bóbr w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej i rzeki Bóbr w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej i Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta w 2022 roku.
21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
22. Interpelacje i zapytania.
23. Wnioski.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment