LXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

30 listopada 2022 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LX i LXI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów i rodziców.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra’ i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra”.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta, w rejonie ul. S. Żeromskiego i al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment