LXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W środę, 29 listopada 2023 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Pisarzowicach odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat działań podejmowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.
5. Podjęcie uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
2) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
3) projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółdzielniach przez
Gminę Kamienna Góra,
4) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXVII/222/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
5) projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,
6) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w budynku nr 52, zlokalizowanym w Ptaszkowie,
7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Pisarzowicach, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,
8) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w Dębrzniku,
9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Krzeszowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra,
10) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/122/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej dla przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu wód opadowych i
roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra, realizowanych w ramach
Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Moja Woda”.
6. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne