LV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 25 kwietnia 2023 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LIV z dnia 28 marca 2023 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

7. Informacja jednostek podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu w zakresie spraw społecznych:

– Sprawozdanie z działalności Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze za rok 2022,

– Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze za rok 2022,

– Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie za rok 2022,

– Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze za rok 2022.

8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na wykonanie prac koncepcyjnych i opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3464D do planowanego węzła Kamienna Góra Północ w ciągu drogi ekspresowej S3.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne