LIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

31 sierpnia 2022 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zwolnień i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Kamienna Góra na rok szkolny 2022/2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Nowej w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra” oraz „Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do przeprowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia „Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 20 lat.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2022-2026.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Wnioski.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie sesji.

Transmisja na żywo:

Share

Zobacz inne

Leave a Comment