LIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

25 maja 2022 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra”.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kamienna Góra.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta Kamienna Góra.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kamienna Góra.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego i Wł. Broniewskiego w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.

Transmisja online 26 maja od godz. 14.

https://youtu.be/7p029CkGHls

Zobacz inne

Leave a Comment