LII Sesja Rady Gminy Marciszów

W piątek, 26 maja 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LII Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Raport o stanie Gminy Marciszów,

a/ przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.
b/ debata nad raportem,
c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2022.

9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,

a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
b/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.
c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
d/ dyskusja nad sprawozdaniami.
e/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2022 rok.

10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2022 r. Wójtowi Gminy Marciszów,

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2022 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2022 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
c/ dyskusja.
d/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

11/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo,
b/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
c/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033.

12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad sesji.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2023, poz.40 ze zmianami/ w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabrać głos, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie można składać wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. 25 maja 2023 r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Zobacz inne