LI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

25 stycznia 2023 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Pisarzowicach odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra planowanych na rok 2023.

5. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego dotycząca transportu publicznego w powiecie oraz na terenie gminy Kamienna Góra, a także możliwości rozwoju sieci połączeń autobusowych.

6. Podjęcie uchwał.

– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamienna Góra,

– projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kamienna Góra na lata 2023- 2026,

– projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030,

– projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/259/22 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2022 roku, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

– projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/324/22 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego “Korpus Wsparcia seniorów” na rok 2023,

– projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

– projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamienna Góra do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP),

– projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/250/22 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu tej strategii,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Olszynach, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ogorzelcu, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

7. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment