L Sesja Rady Gminy Marciszów

W piątek, 31 marca 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady L Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie za rok 2022 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej.
9/ Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2023
10/ Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022 Gminy Marciszów.
11/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach,
b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku,
c/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr XLVII/237/18 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów,
d/ przekazania skargi organowi właściwemu,
e/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Marciszów,
f/ zmiany Statutu Gminy Marciszów,
g/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
h/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2023 roku”,
i/ zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie,
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad sesji.

Zobacz inne