Kwalifikacja wojskowa

Starosta Kamiennogórski informuje, że 1 czerwca br. na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa i trwać będzie do 14 czerwca br.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) przy ul. Traugutta 2.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 2003 r.;

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

a. Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b. Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach, lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami, lub absolwentkami szkół, lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji wojskowej, winny mieć następujące dokumenty:

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
posiadane dokumenty związane z aktualnym stanem zdrowia
aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy
dokumenty świadczące o posiadanym wykształceniu /świadectwa szkolne, świadectwa ukończonych kursów/, lub o kontynuowaniu nauk /zaświadczenie ze szkoły

Share

Zobacz inne

Leave a Comment