Kwalifikacja wojskowa

Starosta Kamiennogórski informuje, że w dniu 1 września br. na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa i trwać będzie do 17 września br.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) przy ul. Traugutta 2.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w 2000 – 2001 r., które:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach, lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami, lub absolwentkami tych szkół, lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944),

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji wojskowej, winny mieć następujące dokumenty:

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
posiadane dokumenty związane z aktualnym stanem zdrowia,
aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,
dokumenty świadczące o posiadanym wykształceniu /świadectwa szkolne, świadectwa ukończonych kursów/, lub o kontynuowaniu nauk / zaświadczenie ze szkoły.

Share

Zobacz również

Leave a Comment