Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe

Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Informujemy, że w II i III kwartale 2024 roku na terenie gminy Marciszów rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrola właścicieli nieruchomości prowadzona będzie dwuetapowo:

1 Etap – właściciele nieruchomości będą wzywani do przedłożenia umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości (procedurę wszczęto w roku ubiegłym).

2 Etap – kontrole w terenie. W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie Wójt Gminy Marciszów zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli na posesji.

Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z poźn. zm.). Więcej szczegółów tutaj.

Zobacz inne