Konkurs Pracodawca Roku 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie “Pracodawca Roku 2019 Powiatu Kamiennogórskiego ” organizowanego w ramach obchodów Powiatowego Święta Przedsiębiorczości. Organizatorem konkursu jest Jarosław Gęborys – starosta kamiennogórski w imieniu którego sprawami organizacyjnymi konkursu zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze.

W konkursie mogą brać udział Pracodawcy spełniający łącznie poniższe kryteria formalne:

  1. Pracodawcy mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu kamiennogórskiego.
  2. Pracodawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni zgodnie z prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu lub innych przewidzianych prawem przypadków uzasadniających brak uiszczenia w terminie powyższych należności (wymagane jest złożenie przez pracodawcę wraz z Formularzem Zgłoszeniowym podpisanego oświadczenia stanowiącego jeden z  załączników  do niniejszego regulaminu).

Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach: mikro, mały, średni i duży oraz “Młody Biznes”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego  wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy, dostępnych  z regulaminem konkursu w  poniższych załącznikach.

Termin rozpoczęcia nadsyłania Formularzy Zgłoszeniowych ustala się na dzień 06.05.2019r.

Termin zakończenia przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych ustala się na dzień 21.06.2019r.              

Wyniki konkursu “Pracodawca Roku 2019 Powiatu Kamiennogórskiego”   zostaną ogłoszone w dniu 31.08.2019 w ramach obchodów “Powiatowego Święta Przedsiębiorczości”.

Kontakt:
Kinga Krupa
Sigrid Woźniak
Jolanta Bagniuk,
Armand Winiarski
tel. 756450177; 756450262; 756450169; 601741315
E-mail: wrka@praca.gov.pl; armandw@pupkamiennagora.pl

Pliki do pobrania dostępne na stronie organizatora.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment