Komunikat Komendanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom  obiektów o obowiązku zachowania drożności ciągów komunikacyjnych w użytkowanych obiektach mieszkalnych oraz o nie gromadzeniu materiałów palnych na poddaszach, strychach, piwnicach. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.,  zm. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2019 r.; poz. 67) tj.:

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, w tym:

– składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
– składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;

Nadmieniam, iż w ostatnim czasie Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze odnotowała pożary, gdzie stwierdzono nieprzestrzeganie powyższych przepisów, co w znaczny sposób utrudniało ewakuację osób z obiektu oraz  prowadzenie działań ratowniczo  gaśniczych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze
bryg. Sławomir Graczyk

Share

Zobacz również

Leave a Reply