Komentarz wójta Wiesława Cepielika ws. placówki BS w Marciszowie

W dniu 17.04.2020 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze na swoim profilu facebookowym opublikował informację o następującej treści, cyt:

„(…). Informujemy, że w związku z brakiem porozumienia z Wójtem Gminy Marciszów, co do dalszego funkcjonowania placówki Banku w Marciszowie zakończy ona swoją działalność do dnia 30.06.2020 r. (…).”

Powyższa informacja zaniepokoiła niektórych mieszkańców gminy, dlatego niezbędnym staje się mój komentarz w tej sprawie. Aby sprawa była całkowicie zrozumiała muszę powrócić nieco do historii. Otóż w ostatnich latach obsługę bankową na rzecz gminy Marciszów na podstawie zawartej umowy świadczył Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze. Bank ten swego czasu wystąpił o wydzierżawienie pomieszczeń należących do gminy w celu stworzenia dodatkowo tzw. punktu obsługi klienta. Gmina wyraziła na to zgodę i wynajęła odpłatnie bankowi pomieszczenia w sąsiedztwie posterunku policji na prowadzenie punktu kasowego. Taki punkt to nie tylko korzyść dla banku, ale także dla mieszkańców gminy, którzy mogli realizować wpłaty, wypłaty, czy pobierać zasiłki. Funkcjonowanie punktu kasowego w Marciszowie jest korzyścią dla banku, mieszkańców, a pośrednio także dla samego urzędu gminy. Jak każda umowa, tak i ta miała swój termin obowiązywania. Umowa na wynajem pomieszczeń punktu kasowego wygasała w grudniu 2019 r. Gmina zachęcała Bank do przedłużenia umowy dzierżawy, po to by punkt kasowy mógł nadal nieprzerwanie funkcjonować. W tej sprawie odbyłem osobiście dwa spotkania, pierwsze w grudniu 2019 r., a drugie w styczniu 2020 r. z wiceprezesem Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze zachęcając do kontynuowania prowadzenia punktu kasowego w Marciszowie. Dwukrotnie Gmina Marciszów przedstawiała Bankowi projekt umowy na dzierżawę pomieszczeń do prowadzenia punktu kasowego. Niestety Zarząd Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze kategorycznie odmówił podpisania umowy dzierżawy z Gminą twierdząc, że punkt ten przynosi Bankowi jedynie straty i Bank podjął decyzję o jego likwidacji. Od stycznia 2020 r. do chwili obecnej Bank korzysta z pomieszczeń gminy bezumownie. Co więcej, w dniu 20.03.2020 r. do gminy wpłynęło pismo od zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze o treści świadczącej o tym, że Bank nie jest zainteresowany dalszym prowadzeniem punktu kasowego w Marciszowie oraz, że nie jest zainteresowany obsługą budżetu Gminy Marciszów, gdyż w dniu 20.04.2020 r. kończyła się także umowa na obsługę finansową budżetu gminy i jednostek podległych. Ku mojemu zdziwieniu w piśmie podpisanym przez prezesa i wiceprezesa banku z dnia 18.04.2020 r., które wpłynęło do gminy w dniu 20.03.2020 r. zawierały się następujące stwierdzenia, cyt:

„(…). Zajmowany obecnie lokal Bank zwolni i przekaże do dyspozycji Gminy do 30 czerwca br. Oznacza to, że do tej pory placówka banku zakończy swoją działalność. Zarząd banku podjął taką decyzję nie widząc możliwości współpracy z Wójtem Gminy (…) informujemy, że nie mamy zamiaru ubiegać się w zaistniałej sytuacji w ewentualnym postępowaniu przetargowym o obsługę budżetu gminy. (…).”

W dniu 14.04.2020 r. gmina Marciszów ogłosiła przetarg na obsługę bankową budżetu gminy. Niestety w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym BS w Kamiennej Górze konsekwentnie ze swoją zapowiedzią nie wziął w ogóle udziału. BS w Kamiennej Górze, pomimo przedłużenia przez gminę terminu na składanie ofert nie przystąpił do przetargu. Do ogłoszonego przez gminę przetargu przystąpił natomiast Bank Spółdzielczy w Jaworze, składając jedyną ofertę. W wyniku przeprowadzonego przetargu Gmina podpisała umowę na obsługę budżetu z Bankiem Spółdzielczym w Jaworze.

Co oznacza zmiana banku dla gminy i jej mieszkańców? Nowa obsługa przyniesie korzyści. Dla gminy i jej jednostek zmienia się bank obsługujący i co najważniejsze na korzystniejszych warunkach od dotychczasowej obsługi z BS w Kamiennej Górze. Uruchomiona zostanie nowoczesna księgowość elektroniczna i płatności masowe. Dla mieszkańców nie będzie utrudnień, gdyż punkt kasowy w Marciszowie nadal będzie prowadzony lecz przez Bank Spółdzielczy w Jaworze. Dodatkowo mieszkańcy gminy od momentu uruchomienia punktu kasowego przez BS w Jaworze nie będą ponosili kosztów prowizji z tytułu dokonywanych wpłat za odpady komunalne.

W związku z powyższym niezrozumiałe jest dla mnie upublicznianie nieprawdziwych informacji przez zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze o rzekomym braku woli współpracy ze strony wójta gminy Marciszów. Działalność banku oparta jest na zasadach konkurencyjności, na rynku usług bankowych, natomiast wszelkie decyzje gminy w tym zamówienia na usługi muszą być zgodne z obowiązującym prawem, którego przestrzegam. Rozpowszechniana przez zarząd Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze informacja o braku porozumienia z wójtem gminy budzi moje zdziwienie.

Zaniepokojonych i telefonujących do mnie udziałowców Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze informuję, że bank ten na swojej stronie internetowej w dniu 18.03.2020 r. umieścił informację o zamknięciu punktu kasowego w Czarnym Borze, oraz zawieszeniu działalności punktu kasowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Szarotka. Wiadomym jest powszechnie, że w ostatnich latach Bank ten utracił także obsługę budżetu gminy Lubawka i obsługę budżetu gminy miejskiej Kamienna Góra. W mojej ocenie udziałowcy tego banku winni się bliżej przyjrzeć strategii i działaniom zarządu tego Banku.

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów

Share

Zobacz inne

Leave a Comment