Kolejne Spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody

W dniu 28 września 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się II spotkanie pn. „Racjonalna gospodarka wodą”, w ramach międzyresortowych działań koordynacyjnych trzech ministerstw: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Klimatu.

Spotkanie otworzył Marek Tarnacki, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Podczas spotkania starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys przedstawił charakterystykę zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej. Poruszone zostały także tematy dotyczące potrzeb inwestycyjnych poszczególnych gmin powiatu kamiennogórskiego w celu pozyskania niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz propozycje rozwiązań w zakresie poprawy gospodarki wodnej. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i instytucji z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Celem operacji „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” jest aktywizacja i integracja lokalnych środowisk poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy społeczeństwem w zakresie wody i zapoznanie się z potrzebami w tym zakresie. Poprzez diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich, wypracowane zostaną wspólne rozwiązania na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przypominamy, że pierwsze spotkanie odbyło się 16 lipca, o czym informowaliśmy tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment