Kilka słów o e-dowodach

Od 1 marca w urzędach gmin, w tym również w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, można składać wnioski o wydanie e-dowodu osobistego. Poniżej prezentujemy informacje o tym czym jest e-dowód, co różni go od obowiązującego dzisiaj dokumentu oraz jak wygląda procedura składania wniosku o jego wydanie i jak dokonywać zapisanych w nim zmian ustawień osobistych.

Czym jest e-dowód?

To wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją i pozostałymi podmiotami. E-dowód będzie posiadał warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego będzie zawierać:

 • dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej, z wyjątkiem numeru CAN;
 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia;
 • certyfikat podpisu osobistego;
 • certyfikat potwierdzenia obecności;
 • przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia

Certyfikat zamieszczany w e-dowodzie każdej osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zawiera dane dotyczące posiadacza: imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia. Zawiera też inne dane – np. numer seryjny certyfikatu, oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu.

Certyfikat podpisu osobistego

Certyfikat zamieszczany w e-dowodzie osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu. Zgodę taką może również wyrazić rodzic, opiekun prawny w stosunku do osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia. Zawiera dane dotyczące posiadacza: imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Zawiera też inne dane – np. numer seryjny certyfikatu, oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu.

Certyfikat potwierdzenia obecności

Certyfikat zamieszczany w e-dowodzie każdej osoby – bez względu na zdolność do czynności prawnych. Zawiera dane dotyczące posiadacza: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Zawiera też inne dane – np. numer seryjny certyfikatu, oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu.

Funkcjonalności e-dowodu

identyfikacja i uwierzytelnianie obywatela
Nowy e-dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznym w celu realizacji usług online. Obywatel w sposób jednoznaczny będzie mógł zostać zidentyfikowany oraz uwierzytelniony. Możliwe będzie przy użyciu e-dowodu zalogowanie się do portali internetowych administracji publicznej po ich przyłączeniu do Węzła Krajowego. W pierwszej kolejności – portal Obywatel.gov.pl i ePUAP.

zaawansowany podpis elektroniczny – podpis osobisty
Podpis ten będzie rozwiązaniem analogicznym do znanego już i używanego, zarówno administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. W przypadku innego podmiotu niż podmiot publiczny podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

potwierdzanie obecności np. w placówkach służby zdrowia
Przy użyciu e-dowodu możliwe będzie w przyszłości potwierdzenie obecności m.in. w placówce medycznej. Funkcjonalność ta ma przyczynić się uszczelnienia systemu opieki zdrowotnej oraz ma zapewnić wysoką transparentność udzielanych świadczeń. Docelowo, dzięki temu rozwiązaniu, nie będzie trzeba podawać danych osobowych np. przy rejestracji, a tym samym umożliwi to skrócenie czasu rejestracji i zwiększy ochronę danych osobowych pacjenta.

dowód osobisty jako dokument podróży – aplikacja ICAO
e-dowód będzie dokumentem podróży, zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu możliwe będzie przekraczanie granic poprzez automatyczne bramki lotniskowe. Większość tych bramek wykorzystuje technologię komputerowego rozpoznawania twarzy. System porównuje twarz pasażera ze zdjęciem zakodowanym w warstwie elektronicznej dokumentu.

e-dowód – jak będzie wyglądać?

Dokonano kilku zmian w warstwie graficznej:
przeniesiono:

 • imiona rodziców i nazwisko rodowe z awersu na rewers karty,
 • określenie obywatelstwa z rewersu na awers karty,
 • termin ważności z rewersu na awers karty,
 • numer dokumentu powtórzono na awersie dokumentu,

dodano:

 • numer CAN.

Pozostały zakres danych nie ulegnie zmianie.

Jak składać wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Sposób składania wniosku nie zmieni się, ale z przepisów będzie wynikało wprost, że wniosek składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Będzie możliwość żądania wymiany dowodu osobistego:

 1. Na dowód osobisty z warstwą elektroniczną
 2. W którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia
 3. Uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego.

Wydanie nowego dowodu osobistego nastąpi też w przypadku:

 • unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego oraz
 • ubezwłasnowolnienia posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego

Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych składając wniosek o wydanie dowodu osobistego, będzie mogła wyrazić zgodę na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Taką zgodę będzie też mógł wyrazić przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia.

Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego

 • Dodane zostaną powody ubiegania się o wydanie dowodu osobistego: wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej, brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego, brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
 • Dodana zostanie możliwość wyrażenia zgody na zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego – certyfikatu podpisu osobistego
 • Dodana zostanie możliwość opatrzenia wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego – podpisem osobistym

Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera:

 • Osobiście, posiadacz dowodu osobistego
 • Osobiście, posiadacz dowodu osobistego, w miejscu jego pobytu, jeżeli złożył wniosek w formie dokumentu elektronicznego i nie może odebrać dowodu w siedzibie urzędu
 • Przedstawiciel osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych w tym także rodzic niebędący wnioskodawcą, a także
 • Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu posiadacza dokumentu lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu

Wraz z dowodem osobistym zawierającym certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania lub także certyfikat podpisu osobistego, posiadaczowi dowodu osobistego przekazywany będzie zabezpieczony dokument z kodem PUK.

 • Dokument z kodem PUK przekazywany będzie wyłącznie posiadaczowi dowodu osobistego (nie będzie przekazywany przedstawicielowi ustawowemu posiadacza dowodu osobistego
  ani jego pełnomocnikowi)
 • Posiadacz dowodu osobistego będzie mógł zrezygnować z odbioru dokumentu z kodem PUK. W takim przypadku, dokument ten będzie przechowywany w organie gminy w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz będzie mógł dokonać odbioru tego dokumentu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego

Odbierając dowód osobisty wraz zabezpieczonym dokumentem z kodem PUK, obywatel będzie mógł zrealizować procedurę nadania osobistych kodów PIN w celu uruchomienia certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia (PIN1 czterocyfrowy) oraz certyfikatu podpisu osobistego (PIN2 sześciocyfrowy). Posiadacz dowodu osobistego może zrezygnować z procedury nadania osobistych kodów PIN przy odbiorze dowodu osobistego. Będzie mógł nadać osobiste kody PIN w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Poza potwierdzeniem odbioru dowodu osobistego (data i podpis), posiadacz dowodu osobistego będzie również potwierdzał odbiór dokumentu z kodem PUK (data i podpis).

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu
osobistego

 • W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym (posiadacz nie wie gdzie
  jest jego dowód osobisty), posiadacz dokumentu, może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
 • Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia

Zgłoszenia zawieszenia dokonuje się:

 • Osobiście w siedzibie urzędu gminy
 • W formie dokumentu elektronicznego
 • Przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji

W okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia, posiadacz dowodu osobistego może dokonać zgłoszenia cofnięcia zawieszenia, na takich samych zasadach jak zgłoszenie zawieszenia. Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia nie nastąpi cofnięcie zawieszenia – certyfikaty i dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa

Zmiana PIN1 lub PIN2

 • Zmiana kodu PIN1 lub kodu PIN2 wymaga podania numeru CAN oraz podania odpowiednio dotychczasowego kodu PIN1 lub kodu PIN2, albo kodu PUK.
 • Czynności zmiany kodów, posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać w dowolnym
  urzędzie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji udostępnionej przez ministra
  właściwego do spraw wewnętrznych Departament Spraw Obywatelskich

Zablokowanie PIN1 lub PIN2

Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN1 lub kodu PIN2 spowoduje zablokowanie możliwości korzystania odpowiednio z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego. Przywrócenie możliwości korzystania z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po podaniu numeru CAN, a następnie użyciu kodu PUK, i ustaleniu odpowiednio nowego kodu PIN1 lub nowego kodu PIN2. Czynności tej posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać w dowolnym urzędzie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji udostępnionej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Departament Spraw Obywatelskich.

Zagubienie kodu PUK

W przypadku utraty kodu PUK posiadacz dowodu osobistego, działając osobiście, może przywrócić możliwość korzystania z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub podpisu osobistego w siedzibie organu dowolnej gminy Departament Spraw Obywatelskich Zablokowanie kodu PUK Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości odblokowania kodu PIN 1 i kodu PIN 2. Posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał korzystać z funkcjonalności identyfikacji i uwierzytelnienia lub podpisu osobistego – będzie musiał złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Więcej informacji związanych z nowym e-dowodem odnaleźć można tutaj.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra, telefonicznie: 75 64 55 143 lub 75 64 55 144 oraz osobiście: pok. 102.

Share

Zobacz również

Leave a Reply