IV edycja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz czwarty zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Pula środków na realizację w 2020  roku wybranych projektów wyniesie 100 tys. zł.

Uchwałą nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra wprowadzono likwidację  dotychczasowych czterech okręgów  i wprowadzono jeden okręg, który obejmuje całą Gminę Miejską Kamienna Góra.

Projekty składać można będzie od 13 do 30 czerwca br.

 Uchwała określa sposób  zgłaszania projektów oraz ich wyboru. Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 16 lat. Każdy zgłaszający będzie musiał zebrać od mieszkańców minimum 18 podpisów  z poparciem. Szczegóły czego dotyczyć mogą składane projekty określa uchwała.

Wszystkie złożone projekty weryfikowane będą pod względem możliwości ich realizacji, biorąc pod uwagę  stan formalno – prawny, szacunkowy koszt realizacji łącznie z kosztami wykonania  projektu i wszelkiej dokumentacji, spełnienie warunku o nieprzekraczaniu kwoty przeznaczonej w ramach budżetu obywatelskiego, jak również możliwość realizacji  projektu w jednym roku budżetowym. Wyniki weryfikacji merytorycznej będą podane  do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie internetowej gminy i BIP urzędu.

Ww. uchwałą wprowadzono tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Projektodawcy przysługuje  odwołanie od decyzji Zespołu  ds. budżetu  obywatelskiego o niedopuszczeniu  projektu pod  głosowanie mieszkańców.

Projekty, które przejdą kryteria formalne poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców. Głosować można będzie w kilku punktach w mieście lub korespondencyjnie. Karty do głosowania dostępne będą w punktach i na stronie www.kamiennagora.pl . Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos wskazując wyłącznie jeden projekt. Realizowane będą projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

 Kwota przeznaczona na realizację projektów  wynosić będzie 100 tys. zł. Wybrane w ten sposób zadania realizowane będą w roku 2020. Przeprowadzeniem realizacji budżetu obywatelskiego zajmie się powołany przez burmistrza zespół.

 Projekty zgłaszać można: na formularzu zgłoszeniowym, osobiście w Biurze Obsługi Klienta (plac Grunwaldzki 1), elektronicznie na adres: sekretariat@kamiennagora.pl bądź listownie na adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu).

 Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 301 lub pok. nr 304,  tel. 75 64 55 128 lub 126 w godzinach pracy urzędu.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment