Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu informuje, że obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 roku zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249) przewidująca w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie znosi wymogu uzyskiwania w tym przypadku pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wejście w życie w/w nowelizacji nie ma wpływu na treść przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 11 tej ustawy pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmiany przy zabytku, polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f i g ww. ustawy lub położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych albo których zieleń jest wymienionym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków komponentem tych układów.

Zobacz pismo jakie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków złożył Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

info: Urząd Gminy Kamienna Góra

Zobacz artykuł Zmiany w wycince drzew.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment