Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

Starosta Kamiennogórski jako organ sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, informuje właścicieli lasów prywatnych, że zostało zlecone wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miejscowości: Niedamirów, Opawa, Jarkowice, Sędzisław, Marciszów, Olszyny oraz miasta Kamienna Góra.
Prace będą prowadzone od dnia 10 lipca do dnia 31 sierpnia 2020 roku przez ZP Arka Sp. z o.o. z/s w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 69.
Wobec powyższego informujemy, iż zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 i 10 ustawy o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz, 6 z późn. zm.), zakazy wstępu do lasu stanowiącego własność prywatną, nie dotyczą osób wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze, a w szczególności osób sporządzających inwentaryzację stanu lasu.

Zobacz inne

Leave a Comment