Informacja dla mieszkańców w sprawie wilków

Komunikat Urzędu Gminy Kamienna Góra w sprawie wilków.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kamienna Góra!

Gdy spotkamy na swojej drodze zwierzę, które żyje na co dzień w lesie, pamiętajmy, że zawsze mamy do czynienia ze zwierzęciem dzikim, którego zachowania nie jesteśmy wstanie przewidzieć. Chociaż wilk jest drapieżnikiem, który z racji swoich zachowań w pewnych szczególnych okolicznościach może być niebezpieczny dla człowieka, to jednak z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu.

Należy podkreślić, że wilk Canis lupus objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze zm.) ujętym w pozycji nr 3 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

Zwraca się przy tym uwagę na konieczność informowania regionalną dyrekcję ochrony środowiska o każdym incydencie związanym z niepokojącymi zachowaniami wilków na Państwa terenie.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na istotne kwestie:

1. konieczność zapewnienia właściwej opieki nad domowymi psami, obowiązującym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, a także o zakazie puszczania psów luzem w lesie,

2. podjęcia działań w celu zabezpieczenia pojemników na odpady przed dostępem zwierząt w obszarach, w których bytują wilki,

3. monitorowania, czy na terenie nie funkcjonują nielegalne nęciska dla zwierząt drapieżnych, wykonywane w celu fotografowania przyrody, jak również zasadność szybkiego i właściwego reagowania na tego typu sytuacje.

 Za szkody wyrządzone przez wilki (a także za bobry, rysie, niedźwiedzie, żubry) odpowiada Skarb Państwa. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska (czyli w granicach województwa dolnośląskiego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu), z wyjątkiem zdarzeń na terenie parku narodowego.

W przypadku szkód spowodowanych przez wilki bardzo ważny jest czas pomiędzy zdarzeniem, a oględzinami (im jest krótszy tym lepiej). Dlatego też regionalne dyrekcje ochrony środowiska powinny być niezwłocznie zawiadamiane o powstałej szkodzie, aby można było wykonać czynności procesowe – szacowanie szkód. Identyfikacja sprawcy zdarzenia jest wykonywana w oparciu o oględziny zabitych zwierząt oraz zebrany materiał dowodowy. Dlatego też właściwa ocena zdarzenia po kilku dniach często nie będzie możliwa.

Hodowca inwentarza ma obowiązek wykazania, że szkodę wyrządził wilk. Powinien też pamiętać o kilku zasadach, m.in. takich jak:

  • nie należy uprzątać zagryzionego zwierzęcia przed przybyciem osób dokonujących oględzin;
  • należy zabezpieczyć wszelkie ślady zdarzenia;
  • należy wykonać, w miarę możliwości, dokumentację fotograficzną zagryzionego zwierzęcia i innych śladów w obrębie miejsca zdarzenia (tropy,ślady przeciągania ofiary, kał), a także samo miejsce zdarzenia i stosowane zabezpieczenia (np. ogrodzenie).

Powstałe szkody należy również zgłosić do lekarza weterynarii, który może stwierdzić przyczyny zgonu poszkodowanego zwierzęcia, sporządzić opis stanu zwłok oraz określić inne cenne informacje ułatwiające rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie.

Należy zaznaczyć, że odszkodowanie nie przysługuje m.in.:

  • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;
  • Jeżeli poszkodowany nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń albo wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;  

    za szkody:

  • powstałe w imieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego,
  • wyrządzone przez wilki, w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.

Dodatkowo właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego z dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta. Współpraca ta może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowych z budżetu właściwego miejscowo dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Kamienna Góra tel. 756106276.

Źródło: UG Kamienna Góra

Share

Zobacz inne

Leave a Comment