III sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyła się III sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Sesja rozpoczęła się przekazaniem medalu ppor. Stanisława Szczygła. Relacja z przekazania dostępna tutaj.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołów z l i II Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2019 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
4) dyskusja nad projektem budżetu;
5) głosowanie autopoprawek;
6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wnioski.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Miasto Kamienna Góra

Share

Zobacz inne

Leave a Comment