III Sesja Rady Gminy Marciszów

W poniedziałek, 17 czerwca 2024 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady III Sesji Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie III sesji Rady Gminy Marciszów.
2/ Stwierdzenie quorum.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
4/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
5/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
6/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

7/Raport o stanie Gminy Marciszów.
a/ przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.
b/ debata nad Raportem.
c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2023.

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
b/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
d/ dyskusja nad sprawozdaniami.
e/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2023 rok.

9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Wójtowi Gminy Marciszów.
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2023 rok Wójtowi Gminy Marciszów.
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2023 rok Wójtowi Gminy Marciszów.
c/ Dyskusja.
d/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

10/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024;
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów;
c/ przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 i efektów jego realizacji za rok 2023;
d/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach.

11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad sesji.

Zobacz inne