Gmina Kamienna Góra zgłosiła uwagi wobec planowanego korytarza kolejowego

Znane są już merytoryczne uwagi wystosowane przez Gminę Wiejską Kamienna Góra wobec zaproponowanego korytarza kolejowego przez CPK, o czym informowaliśmy we wcześniejszych artykułach.

W związku z ogłoszonymi na stronie internetowej CPK konsultacjami społecznymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, w imieniu gminy Kamienna Góra i społeczności lokalnej  zgłoszono następujące uwagi oraz spostrzeżenia:

  • Treść uwagi:

Należy zrezygnować z wariantu jasnoniebieskiego przebiegu linii kolejowej nr 267 i 268 (na odcinku od miejscowości Witków do granicy państwa w miejscowości Okrzeszyn)

Uzasadnienie:

Przebieg linii kolejowej w przedstawionym wariancie nie był konsultowany z władzami samorządowymi gminy Kamienna Góra i nie uwzględnia faktu istnienia wartościowej oraz ważnej infrastruktury komunalnej, z którą koliduje proponowany przebieg linii kolejowej.

W zaproponowanym przebiegu istnieje sieć publicznych dróg rowerowych o ulepszonej nawierzchni asfaltowej, wybudowanych w latach 2015-2019 przez lokalne samorządy na bazie zlikwidowanej linii kolejowej nr 330 (Kamienna Góra – Okrzeszyn). Rzeczone drogi rowerowe stanowią ważny produkt turystyczny powiatu kamiennogórskiego, bazującego w dużej mierze na aktywnej turystyce rowerowej. Sieć dróg rowerowych przyczynia się do rozwoju turystyki w regionie, została zrealizowana bardzo dużym wysiłkiem finansowym lokalnych samorządów i przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej, a w najbliższych latach ma być intensywnie rozbudowywana – w tym zakresie lokalne samorządy posiadają już bardzo konkretne plany i zamierzenia. W związku z tą inwestycją przejęto również od PKP S.A., i skomunalizowano znaczną część gruntów pod zlikwidowaną linią nr 330, co również wiązało się z kosztami po stronie gmin.

Zaproponowany wariant przebiegu linii nr 267 i 268 niweczy dotychczasową, z zasady długofalowo prowadzoną i wdrażaną, politykę zagospodarowania przestrzennego gminy wiejskiej Kamienna Góra, dzieląc niejako „na pół” jej południową część. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego a także faktycznym sposobem użytkowania, tereny przyległe do linii kolejowej w wariancie jasnoniebieskim w kierunku na zachód, stanowią użytki rolne przecinane drogami rolnymi do pól uprawnych. Budowa w tym miejscu linii kolejowej dużych prędkości, której infrastruktura i parametry techniczne wymuszają ograniczone stosowanie przejazdów kolejowych (co kilkanaście kilometrów), spowoduje w praktyce odcięcie miejscowych rolników od uprawianych pól (miejscowości Czadrów, Krzeszów, Lipienica, Jawiszów, Olszyny), alternatywnie konieczność długich dojazdów poprzez najbliższy dostępny przejazd kolejowy co poskutkuje zwiększeniem kosztów ich bieżącej działalności i znacznymi utrudnieniami.

Z kolei tereny przyległe do linii kolejowej w wariancie jasnoniebieskim od strony wschodniej, stanowią tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, i od kilkunastu lat są obszarem intensywnej zabudowy siedliskowej. Budowa w tym miejscu linii kolejowej dużych prędkości, spowoduje depopulację wymienionych miejscowości i znaczącą utratę wartości dużych połaci gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Bezpośrednio uderzy to w mieszkańców gminy, którzy wznieśli lub aktualnie wznoszą swoje domy na tych terenach, często kosztem wieloletnich obciążeń kredytowych i wyrzeczeń. Sąsiedztwo takiej infrastruktury kolejowej sprawi, że wartość tych nieruchomości drastycznie spadnie, a majątki tych mieszkańców ulegną znaczącemu uszczupleniu.

Proponowany wariant przebiegu linii nr 267 i 268 przebiega w przeważającej części na terenach szczególnie cennych przyrodniczo, stanowiących składowe sieci NATURA 2000 tj. Obszar Specjalnej Ochrony „Sudety Wałbrzysko – Kamiennogórskie” (PLB020010) oraz Specjalne Obszary Ochrony „Góry Kamienne” (PLH020038). Budowa linii kolejowej dla kolei dużych prędkości w takim wariancie spowoduje kolosalne i nieodwracalne straty w środowisku naturalnym i zaszkodzi bioróżnorodności przyrody, która stanowi jeden z najważniejszych atutów gospodarczych regionu. Jednoznacznie należy przy tym wskazać, że zakończenie wskazanego odcinka linii kolejowej na granicy państwa w miejscowości Okrzeszyn, powoduje zupełny brak możliwości ominięcia cennych przyrodniczo obszarów.

Ponadto, zakończenie proponowanego wariantu przebiegu linii nr 267 i 268 na granicy państwa w Okrzeszynie, nie znajduje uzasadnienia w świetle faktu, że planowane przez Czechów warianty połączenia Pragi z Wrocławiem, według naszej wiedzy, planowane były w następujących przebiegach:

„a” – przez Hradec Kralove, Trutnov, Lubawkę i Kamienną Górę
„b” – przez Mlada Boleslav, Liberec i Jelenią Górę
„c” – przez Liberec, Zgorzelec i Legnicę,

Oznacza to, że najbardziej zasadnym jest przekroczenie granicy państwa w Lubawce, która posiada już pewną infrastrukturę (np. kolejowe i drogowe przejście graniczne) i łatwość powiązań z siecią kolejową w Republice Czeskiej – pod tym względem Okrzeszyn stanowi wybór nietrafny.

  • Treść uwagi:

Należy zrezygnować z wariantu zielonego przebiegu linii kolejowej 267 i 268 (na odcinku od miejscowości Borówno do miejscowości Błażkowa/Lubawka)

Uzasadnienie:

Przebieg linii kolejowej w przedstawionym wariancie nie był konsultowany z władzami samorządowymi gminy Kamienna Góra i nie uwzględnia faktu istnienia wartościowej oraz ważnej infrastruktury komunalnej, z którą koliduje proponowany przebieg linii kolejowej.

W przebiegu linii znajdują się zamieszkałe obszary zajęte przez zabudowę mieszkaniową (intensywnie zabudowany obszar Czadrowa), jak też istnieje szereg obiektów użyteczności publicznej stanowiących zarówno własność komunalną oraz innych podmiotów (inkubator przedsiębiorczości, obiekty sakralne, itd.).

Ponadto, zaproponowany wariant przebiegu linii nr 267 i 268 niweczy dotychczasową, z zasady długofalowo prowadzoną i wdrażaną, politykę zagospodarowania przestrzennego gminy wiejskiej Kamienna Góra. Zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także faktycznym sposobem użytkowania, tereny przylegające do linii kolejowej w wariancie zielonym w kierunku na północ i południe, stanowią użytki rolne i leśne przecinane drogami rolnymi do pól uprawnych. Budowa w tym miejscu linii kolejowej dużych prędkości, której infrastruktura i parametry techniczne wymuszają ograniczone stosowanie przejazdów kolejowych (co kilkanaście kilometrów), spowoduje w praktyce odcięcie miejscowych rolników od uprawianych przez nich pól (miejscowości Czadrów, Krzeszów, Przedwojów), alternatywnie konieczność długich dojazdów poprzez najbliższy dostępny przejazd kolejowy co poskutkuje zwiększeniem kosztów ich bieżącej działalności i znacznymi utrudnieniami. Ponadto budowa linii kolejowej dużych prędkości, spowoduje depopulację miejscowości Czadrów i Przedwojów, a także znaczącą utratę wartości terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej. W przypadku Przedwojowa budowa proponowanej linii kolejowej spotęguje podobnie niekorzystny efekt istnienia drogi ekspresowej S3 (będącej w trakcie realizacji), której realizacja już negatywnie wpływa na obrót nieruchomościami (wyraźnie zmniejszone zainteresowanie nabyciem działek siedliskowych). Bezpośrednio uderzy to w mieszkańców, którzy wznieśli lub aktualnie wznoszą tam swoje domy, często kosztem wieloletnich obciążeń kredytami. Dodatkowe sąsiedztwo infrastruktury kolejowej sprawi, że atrakcyjność Przedwojowa oraz wartość położonych tam nieruchomości mieszkalnych ponownie spadnie, a majątki tych mieszkańców ulegną znaczącemu uszczupleniu.

Należy zwrócić uwagę, że przebieg linii kolejowej w wariancie zielonym wyznaczono w bezpośrednim sąsiedztwie Anielskiej Góry (651 m n.p.m.), co będzie wymagało nakładów związanych z likwidacja istniejących przewyższeń terenu. Takie wyznaczenie trasy przeczy treści zawartej na str. 68 głównego dokumentu Studium Strategicznego, gdzie autorzy piszą: „przebieg na południowy zachód od Wałbrzycha jest determinowany trudnym ukształtowaniem terenu, a trasowanie do Sędzisławia po przebiegu niezbędnym dla uzyskania założonych wysokich prędkości wymaga przejścia przez teren bardzo zróżnicowany wysokościowo”. Tymczasem, analiza topografii terenu sugeruje, że przebieg istniejącej linii nr 268 na odcinku już od Boguszowa Gorce do Sędzisławia nie posiada takiego zróżnicowania wysokościowego jak w przypadku przebiegu linii w omawianym wariancie.

  • Treść uwagi:

Należy zrezygnować z wariantu pomarańczowego przebiegu linii kolejowej nr 267 i 268 (w przebiegu od miejscowości Czarny Bór przez miejscowość Krzeszów)

Uzasadnienie:

Proponowany wariant przebiegu linii nr 267 i 268 przebiega w przeważającej części na terenach szczególnie cennych przyrodniczo i stanowiących składowe sieci NATURA 2000 tj. Obszar Specjalnej Ochrony „Sudety Wałbrzysko – Kamiennogórskie” (PLB020010) oraz Specjalne Obszary Ochrony „Góry Kamienne” (PLH020038). Budowa linii kolejowej dla kolei dużych prędkości w takim wariancie spowoduje nieodwracalne straty w środowisku naturalnym i zaszkodzi bioróżnorodności przyrody, która stanowi jeden z najważniejszych atutów gospodarczych i turystycznych regionu.

Przebieg linii kolejowej w przedstawionym wariancie nie był konsultowany z władzami samorządowymi gminy Kamienna Góra i kompletnie nie uwzględnia faktu istnienia cennej i ważnej infrastruktury, z którą koliduje proponowana linia kolejowa. W przebiegu linii znajdują się zamieszkałe obszary zajęte pod zabudowę mieszkaniową (Krzeszów), a także istnieje szereg obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność komunalną jak również innych podmiotów. Na jej trasie znajdują się również obiekty zabytkowe (Pawilon na wodzie „Betlejem” w Krzeszowie” oraz strefy ochronne artezyjskiego ujęcia wody w Krzeszowie zapewniającego wodę pitną dla gminy wiejskiej Kamienna Góra oraz miasta Kamienna Góra.

Proponowany wariant przebiegu linii kolejowej 267 i 268 niweczy, z zasady długofalowo prowadzoną i wdrażaną, prowadzoną politykę zagospodarowania przestrzennego gminy wiejskiej Kamienna Góra. Według aktualnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego a także faktycznego sposobu użytkowania, tereny przylegające do linii kolejowej w kierunku na północ i południe stanowią użytki rolne, a w dużej części również tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, będące od kilkunastu lat obszarem zamieszkałym oraz przedmiotem intensywnej dalszej zabudowy. Realizacja w tym miejscu oraz w założonym wariancie linii kolejowej dużych prędkości, spowoduje depopulację tych miejscowości (Krzeszów, Czadrów) i znaczącą utratę wartości wielu nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub mieszkaniowe. Bezpośrednio uderzy to w mieszkańców, którzy wznieśli lub aktualnie wznoszą tam swoje domy, często kosztem wieloletnich obciążeń kredytowych. Sąsiedztwo tego rodzaju infrastruktury kolejowej spowoduje, że wartość zlokalizowanych tam nieruchomości drastycznie spadnie, a majątki mieszkańców ulegną znaczącemu uszczupleniu.

Należy również zwrócić uwagę, że przebieg linii wyznaczono w bezpośrednim sąsiedztwie wzniesienia Anielska Góra (651 m n.p.m.), co będzie wymagało istotnych nakładów w celu likwidacji związanych z tym przewyższeń terenu. Takie wyznaczenie trasy przeczy treści zawartej na str. 68 głównego dokumentu Studium Strategicznego, którego autorzy piszą: „przebieg na południowy zachód od Wałbrzycha jest determinowany trudnym ukształtowaniem terenu, a trasowanie do Sędzisławia po przebiegu niezbędnym dla uzyskania założonych wysokich prędkości wymaga przejścia przez teren bardzo zróżnicowany wysokościowo”.

Tymczasem, analiza topografii terenu sugeruje, że przebieg istniejącej linii nr 268 na odcinku już od Boguszowa Gorce do Sędzisławia nie posiada takiego zróżnicowania wysokościowego jak w przypadku przebiegu linii w omawianym wariancie.

  • Treść uwagi:

Należy planować do realizacji wyłącznie wariant pomarańczowy przebiegu linii kolejowej nr 267 i 268, tj. wariant po śladzie istniejącej linii kolejowej od Sędzisławia do Lubawki

Uzasadnienie:

Proponowany wariant koncentrujący się na śladzie istniejącej linii kolejowej Sędzisław do granicy państwa w Lubawce, skutkuje najmniejszą z możliwych ingerencją w środowisko przyrodnicze, a także istniejącą infrastrukturę publiczną oraz prywatną.

Z oczywistych względów wariant ten będzie generował najmniejsze z możliwych konflikty oraz niezadowolenie społeczne związane z realizacją inwestycji w innych wariantach przedstawionych w Studium Strategicznym (w tym związanych z inwestycją wywłaszczeń, spadku wartości nieruchomości, degradacji środowiska naturalnego, itp.).

Wariant ten wykorzystuje możliwość przekroczenia granicy państwa w Lubawce, która posiada już pewną infrastrukturę (np. kolejowe i drogowe przejście graniczne) i cechuje się łatwością powiązań z istniejącą siecią kolejowo-drogową w Republice Czeskiej. Ponadto umożliwia powiązanie transportu drogowego (droga ekspresowa S3) z transportem kolejowym.

Więcej informacji w tagach CPK

Share

Zobacz inne

Leave a Comment