GDDKiA będzie karać za zajmowanie pasów drogowych

Od kilku lat na terenie województwa dolnośląskiego trwa proces polegający na wznowieniu przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych działek, które określają szerokość pasa drogowego i określają, w jakim zakresie służby drogowe mają prowadzić prace utrzymaniowe. GDDKiA wzdłuż przebiegu pasa drogowego ustawia słupki z napisem w kolorze żółtym, co obrazuje załączona fotografia. Ponieważ dochodzi do zajmowania pasów drogowych, uszkodzeń i kradzieży słupków, GDDKiA informuje, że słupki betonowe z napisem „Pas Drogowy” podlegają ochronie własności na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (np. budowlą, pracami rolnymi, itp.), wymaga każdorazowego wystąpienia do GDDKiA Oddziału we Wrocławiu, o odpowiednie zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej lub zawarcie umowy. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zaoranie, zawężanie w inny sposób może skutkować wszczęciem postępowania i wymierzeniem kary grzywny do 1000 zł. W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, według przepisów kodeksu karnego sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

GDDKiA zastrzega sobie możliwość dochodzenia konsekwencji prawnych od osób które zniszczą, przesuną lub uczynią niewidocznymi ww. znaki graniczne oraz zajmują pas drogowy bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi.

Fot. GDDKiA

Zobacz inne

Leave a Comment