Działki budowlane na sprzedaż w Przedwojowie

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości:

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 16 października 2018 r. w niżej wymienionych godzinach:

• dz. Nr 649/1 o godzinie 9,00
• dz. Nr 649/2 o godzinie 9,30
• dz. Nr 649/3 o godzinie 10,00,
• dz. Nr 649/4 o godzinie 10,30,
• dz. Nr 649/5 o godzinie 11,00,
• dz. Nr 649/6 o godzinie 11,30,
• dz. Nr 649/14 o godzinie 12,00,
• dz. Nr 649/15 o godzinie 12,30,
• dz. Nr 649/16 o godzinie 13,00,
• dz. Nr 649/17 o godzinie 13,30,
• dz. Nr 649/18 o godzinie 14,00,

w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:
• dz. Nr 649/1 – 7 443,00 zł zł (słownie:siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i 00/100),
• dz. Nr 649/2 – 7 807,50 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedem złotych i 50/100),
• dz. Nr 649/3 – 8 221,50 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i 50/100),
• dz. Nr 649/4 – 8 559,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotychi 00/100),
• dz. Nr 649/5 – 8 689,50 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 50/100),
• dz. Nr 649/6 – 8 707,50 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedem złotych i 50/100),
• dz. Nr 649/14 – 13 738,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i 50/100),
• dz. Nr 649/15 – 9 081,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/16 – 9 058,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i 50/100),
• dz. Nr 649/17 – 9 031,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych i 50/100),
• dz. Nr 649/18 – 9 009,00 zł (słownie:dziewięć tysięcy dziewięć złotych i 00/100),

,które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 12 października 2018 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr (wpisać odpowiedni) – obręb Przedwojów” BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra 02 8395 0001 0000 2075 2003 0026.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Więcej informacji pod nr telefonu: 75 610 62 76.Udostępnij:
Share

Podobne artykuły

Dodaj komentarz