Debata nad raportem o stanie powiatu

Podczas IV Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, która odbędzie się we wtorek, 25 czerwca 2024 roku, zostanie przedstawiony raport o stanie powiatu za 2023 rok.

Raport ten obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której poza radnymi głos zabrać mogą również mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem o stanie powiatu, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, czyli do 24 czerwca 2024 roku. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pobierz raport o stanie powiatu kamiennogórskiego tutaj.

Zobacz inne