Debata nad Raportem o stanie Gminy za 2020 rok

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Kamienna Góra, która odbędzie się 26 maja 2021 roku, zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Kamienna Góra za 2020 rok. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz funduszu sołeckiego. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której poza radnymi głos zabrać mogą również mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem o stanie gminy, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady PISEMNE ZGŁOSZENIE, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, czyli do 25 maja 2021 r. do godziny 12.00 (termin faktycznego złożenia dokumentu) do Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10. Zgłoszenia można nadać pocztą na adres urzędu lub złożyć osobiście. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 756106292 lub 756106283, celem ustalenia zasad przekazania zgłoszenia z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w związku z pandemią Covid-19.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

ZOBACZ RAPORT O STANIE GMINY

Share

Zobacz inne

Leave a Comment