Czynności procesowe ze Sławomirem Neumannem

3 grudnia 2018 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze Sławomirowi Neumannowi, byłemu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia został ogłoszony zarzut w sprawie nieprawidłowości do jakich dochodziło przy kontraktowaniu usług medycznych z zakresu okulistyki w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2013 roku.

Zdarzenia objęte śledztwem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze miały miejsce pod koniec 2013 roku. 20 września 2013 roku Narodowy Fundusz Zdrowia z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia rozwiązał umowę z jedną z warszawskich klinik okulistycznych z powodu pobierania nienależnych opłat od pacjentów za refundowane świadczenia. Pomimo tego, ówczesny wiceminister zdrowia Sławomir Neumann podjął szereg działań zmierzających do przywrócenia przez Mazowiecki Oddział Funduszu kontraktu z kliniką, w formie aneksu przedłużającego wypowiedzianą wcześniej umowę. Ostatecznie kontrakt na 2014 rok został podpisany 31 grudnia 2013 roku, to jest 10 dni po upływie okresu wypowiedzenia.

Skutkowało to wydatkowaniem kwoty 13,5 miliona złotych na rzecz prywatnej warszawskiej kliniki okulistycznej i doprowadziło jednocześnie, do obniżenia kwot zaplanowanych już wydatków na inne świadczenia medyczne z innymi podmiotami w tej kwocie.

Jak ustalono, Sławomir Neumann jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny między innymi za nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, przekroczył swoje uprawnienia nadzorcze i wywierał presję na Adama T. Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nakłaniając go do przywrócenia wypowiedzianej umowy o świadczenie usług medycznych z zakresu okulistyki z jedną z warszawskich prywatnych klinik.

W związku ze swoimi działaniami Sławomir Neumann usłyszał zarzut przestępstwa przekroczenia uprawnień, czym działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez prywatną klinikę oraz na szkodę interesu publicznego w postaci podważenia zaufania do organów władzy i równego traktowania innych podmiotów wobec prawa.

Sławomir Neumann nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 złotych.

Przestępstwo z art. 231 § 2 kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od roku do dziesięciu lat.

Czynności procesowe ze Sławomirem Neumannem były możliwe po uwzględnieniu wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm Rzeczypospolitej na pociągnięcie Posła do odpowiedzialności karnej.

W ramach tego samego śledztwa zarzut przestępstwa z art. 231 § 2 kk, w dniu 6 lutego 2018 roku usłyszał Adam T., były Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

źródło: jgora.po.gov.pl

Więcej prokuratorskich komunikatów prasowych w tagach prokuratura.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment