Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie

Dnia 23 marca 2018 roku odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku (świetlicy) w miejscowości Czadrów na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Wykonawca podał cenę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Wszystko wskazuje na to, iż jest ona do zaakceptowania przez zamawiającego i już przy pierwszym postępowaniu przetargowym zostanie wyłoniony wykonawca na remont obiektu.

Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie będzie pierwszym utworzonym na terenach wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra, ale też powiatu. Zmieni się również postrzeganie gminy i jej faktyczne możliwości udzielania wsparcia dla przedsiębiorców, a także urzeczywistni się wpływ samorządu gminy na kreowanie lokalnej aktywności gospodarczej oraz na prowadzenie edukacji ekonomicznej wśród lokalnej społeczności.

Przypominamy, iż u ubiegłym roku pozytywnie zakończyła się procedura o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego.
Efektem powyższego będzie przebudowa i rozbudowa świetlicy w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 013 147 zł.

Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2018 roku. W ramach projektu zostanie przebudowana część świetlicy wiejskiej w Czadrowie. Roboty budowlane, których celem jest wykonanie infrastruktury inkubatora, obejmą m.in.: roboty wewnętrzne (wyburzanie ścianek działowych, wykonanie nowych ścian i posadzek), wykonanie instalacji (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), budowę windy (dostęp dla osób niepełnosprawnych), wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej obiektu (wymiana stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie ścian elewacyjnych). Ponadto projekt przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych służących przyszłym przedsiębiorcom (oprogramowanie komputerowe).

W rezultacie realizacji projektu powstanie jednostka organizacyjna współpracującą z instytucjami takimi jak Uniwersytet Ekonomiczny, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, LGD Kwiat Lnu, Urząd Pracy. W ramach współpracy będzie oferowane szkoleniowe i doradcze wsparcie dla biznesu, uzupełniane instrumentami pozostającymi w dyspozycji wymienionych partnerów, takimi jak: dotacje na podejmowanie i rozwijanie działalności (PUP, LGD Kwiat Lnu), preferencyjne kredyty i pożyczki (Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, PUP), szkolenia i dofinansowania do szkoleń na podnoszenie lub zmianę kwalifikacji (Uniwersytet Ekonomiczny, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego). Z produktów i rezultatów projektu będą korzystały takie grupy odbiorców, jak:
– przedsiębiorstwa nowoutworzone–powstające w momencie wejścia do inkubatora oraz zarejestrowane nie wcześniej niż rok przed wejściem,
– przedsiębiorstwa tworzone przez osoby bezrobotne,
– przedsiębiorstwa po okresie inkubacji (np. 3 lata ) znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej,
– przedsiębiorstwa, młodzież szkolna, a także osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i doradztwem organizowanym przez inkubator, m.in. w zakresie działalności badawczo-rozwojowej,
– najemcy sali konferencyjnej.

Więcej na temat projektu w tagach inkubator.Zobacz inne

Leave a Comment