Odznaki honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, iż sołtys Anna Stochmal otrzymała Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Odznakę Honorową nadaje Sejmik Województwa Dolnośląskiego (w drodze uchwały) na wniosek przewodniczącego. Rekomendacje kandydatów przedstawia Komisji ds. Odznaki Honorowej. Odznaka ma dwa stopnie: stopień I – Odznaka Honorowa Złota, którą nadaje się w szczególności za zasługi dla rozwoju oraz promowania województwa dolnośląskiego w kraju i na świecie (jej nadanie musi poprzedzić otrzymanie odznaki srebrnej chyba, że zgłaszana osoba posiada szczególne lub wieloletnie lata działań), stopień II – Odznaka Honorowa Srebrna.

Wraz z Anną Stochmal odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego zostali:
Bożena Mieczysława Ziemiańska
Dariusz Kurowski
Jan Stefan Kasprzyk

Anna Stochmal od 46 lat nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa wsi Czadrów w powiecie kamiennogórskim. Przez dwie kadencje była też Radną Gminy Kamienna Góra.
Przez cały okres swojej działalności wykazywała się bardzo dużym zaangażowaniem w pracach na rzecz społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Jest współzałożycielką i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Brama Czadrowska, którego głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Czadrów.
Czynnie uczestniczy w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia Optymistki Krzeszowskie. Głównym założeniem tej organizacji jest aktywizacja mieszkańców wsi poprzez ożywienie zapomnianych tradycji kulturowych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, opieka nad osobami samotnymi znajdującymi się w trudnych warunkach, integrowanie mieszkańców z nowo osiedlonymi, a także ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych (zajęcia rehabilitacyjne, szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, zdrowego żywienia itp.).
W ramach uznania zasług Pani Anna Władysława Stochmal uzyskała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Kamienna Góra” jak również została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Bożena Ziemiańska od 30 lat prowadzi Kawiarnię i Galerię „Lotos” w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 6, którą konsekwentnie zmienia w galerię, salę koncertową, miejsce spotkań ciekawych ludzi i występowania nietuzinkowych zjawisk. Wydarzenia te nie są dodatkiem do menu, nie służą zarabianiu pieniędzy. Mają wnosić trochę ciepła, uśmiechu i koloru w codzienną egzystencję małego miasteczka.
W swojej galerii Bożena Ziemiańska organizuje wystawy malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii. Promuje prace twórców mieszkających w okolicy.
„Lotos” zasłynął wystawami satyryków, których Bożena Ziemiańska zapraszała najczęściej.
Należy wspomnieć, że na ścianach galerii swoje prace prezentowało ponad stu twórców. Wielu z nich gościła w Kawiarni i Galerii „Lotos” wielokrotnie, a niektórzy mieli tu swój debiut lub pierwszą poważną wystawę.
Od 1997 roku Bożena Ziemiańska współpracuje z legnickim „Satyrykonem”, dzięki czemu mieszkańcy powiatu mogli wielokrotnie podziwiać nagrodzone prace najlepszych satyryków na świecie. W roku 2010 nawiązała współpracę z Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Efektem były sprowadzone na własny koszt ekspozycje prac Anny Gosławskiej-Lipińskiej ps. Ha-Ga, Szymona Kobylińskiego, Sławomira Mrożka, Henryka Tomaszewskiego i Eryka Lipińskiego, czy wystawa „Uśmiech Chopina” zorganizowana przez Muzeum w ramach obchodów Roku Chopinowskiego.
Właścicielka „Lotosu” reaguje również na inne ważne wydarzenia, np. w 2004 roku – z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – zorganizowała tematyczną wystawę Witolda Mysyrowicza z jego udziałem.
W ramach mecenatu nad sztuką Bożena Ziemiańska – wspólnie z Ewą i Grzegorzem Rozwadowskimi prowadzącymi Stanicę pod Zadzierną w Paprotkach k. Kamiennej Góry – zorganizowała osiem ogólnopolskich plenerów malarskich, począwszy od 2008 roku. Są to tygodniowe plenery o zasięgu ponadregionalnym, finansowane wyłącznie przez organizatorów.
Działania promujące sztukę należy uzupełnić wydarzeniami muzycznymi oraz małymi formami teatralnymi. Odbywały się tutaj recitale, występy kabaretowe, monodramy czy spotkania autorskie. Promocję książki połączoną z wystawą fotografii zaprezentował Stefan Kłosiewicz, a Katarzyna Ziemiańska przy okazji obchodów „Dni Kamiennej Góry” przedstawiła swój program autorski „Chopin…”.
Bilans blisko trzydziestoletniego mecenatu zamyka imponująca lista stu kilkudziesięciu nazwisk artystów, których twórczość zaistniała w świadomości gości „Lotosu”. W ponad 250 artystycznych wydarzeniach uczestniczyło wielu mieszkańców powiatu kamiennogórskiego.
Działalność kulturalna Bożeny Ziemiańskiej w jej Kawiarni i Galerii „Lotos” była również przedmiotem prac dyplomowych, w tym magisterskich, które z powodzeniem zostały napisane i obronione na kilku uczelniach w Polsce, m.in. na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego czy w Zakładzie Publicystyki Dziennikarskiej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Władyki.
Za swoją długoletnią działalność kulturalną Bożena Ziemiańska otrzymała 23 lutego 2005 roku honorową odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” od Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego, a w roku 2012 odebrała wyróżnienie w konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011” za działalność non profit w zakresie propagowania kultury przez 25 lat.
Bożena Ziemiańska od 2011 roku jest prezesem zarządu Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Ars Longa Vita Brevis i jako jego przedstawicielka zasiada w Dolnośląskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego I kadencji (2015-2017).

Dariusz Kurowski w ciągu 35 lat pracy pedagogicznej zrealizował imponująca liczbę projektów i przedsięwzięć z zakresu historii i turystyki, kierowanych do dzieci i młodzieży.
Przez pięć pierwszych lat kariery zawodowej pracował w dwóch szkołach podstawowych: w Witkowie i Czarnym Borze. Od razu poświęcił się działalności lokalnej: turystycznej i kulturalnej. Dziewiętnaście lat temu został zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 5 w Kamiennej Górze. W latach 1985-1989 współorganizował kolonie letnie i zimowe Wrocławskiego Wydawnictwa Prasowego na bazie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze.
Był założycielem i kierownikiem kabaretu harcerskiego „Lizus” działającego 17 lat (1982 – 1999). W 1995 roku na festiwalu twórczości harcerskiej w Polkowicach otrzymał on główne wyróżnienie, a w dorobku szkolnym miał główne nagrody w przeglądach chorągwianych, w tym I miejsce w Przeglądzie Kulturalnym w Górze (1997 rok). W ciągu pięciu lat (1995-1999) kabaret wystąpił na wszystkich edycjach Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pod Jego kierunkiem młodzież SP-5 przez 12 lat uczestniczyła w wojewódzkich konkursach historycznych organizowanych pod patronatem Organizacji Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze.
W czasie pracy dydaktyczno-wychowawczej uczniowie, którymi się opiekował zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia.
Uczniowie prowadzonej przez niego klasy zdobyli wszystkie pierwsze miejsca w konkursie historycznym pt: „Dlaczego powinniśmy szanować zabytki?” (1994 rok).
Od 1991 roku do jesieni 1994 roku pełnił społecznie funkcję Komendanta Hufca ZHP w Kamiennej Górze.
Od 1986 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. Za w/w pracę w 1997 roku został, przez Zarząd Główny SZS, uhonorowany „Złotą Odznaką za zasługi dla SZS”, a w 2011 roku LISTEM GRATULACYJNYM Kuratora Oświaty.
Jako członek Zarządu Miejskiego Kola PTTK za pracę na rzecz krzewienia turystyki wśród dzieci otrzymał złotą odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” (1996 rok), a oddanie problemom dziecka zostało nagrodzone przez TPD w 1995 roku odznaką „Za pracę społeczną dla dobra dzieci”.
W 1994 roku ukończył kurs kierowników placówek letniego wypoczynku oraz warsztaty poświęcone psychologicznej interpretacji praw dziecka.
W latach 1992-95 prowadził lekcje pokazowe i samokształceniowe z historii dla n-li z rejonu Kamiennej Góry.
W roku 1998 ukończył warsztaty AHA – AKTYWNA HISTORIA – twórcze metody w edukacji historycznej (organizator CODN – Warszawa).
Od 1991 roku do 2000 roku sprawował funkcję z-cy dyrektora szkoły odpowiedzialnego za dydaktykę ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej i turystyki. W roku szkolnym 1993/94 był organizatorem i współtwórcą salki do gimnastyki korekcyjnej. Jako wiceprzewodniczący Rady Szkoły doprowadził do znacznego doposażenia bazy placówki oraz licznych remontów.
Przez 30 lat był organizatorem najstarszego w województwie jeleniogórskim rajdu szkolnego „Wiosna”, a od 1991 roku szefem sztabu w/w imprezy ogólnoszkolnej. Obecnie jako dyrektor patronuje przygotowaniami do jego XXXII edycji, która nastąpi w 2016 roku.
Był opiekunem licznych praktyk studenckich. W 1995 roku, wraz z Burmistrzem Kamiennej Góry zainicjował współpracę między szkołami ZS Mladeznicki Trutnov I Republika Czeska i SP-5 Kamienna Góra, która trwała do 2000 roku. Na kanwie tej współpracy miasto stało się współgospodarzem VIII i IX DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ POLSKO-CZESKIEJ (1997 i 1998 rok).
W 1994 roku opracował, w porozumieniu i pod patronatem Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, program autorski o profilu historyczno-muzealnym, który uzyskał akceptację Kuratorium i został wdrożony, do realizacji w 1995 roku. W oparciu o wyniki uzyskane w trakcie jego wdrażania napisał w 2000 roku (w ramach skróconego stażu – 9 miesięcy – na awans zawodowy – na nauczyciela dyplomowanego) podobny program dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Program obfitował w liczne wycieczki i pokazy.
Z ważniejszych publikacji Dariusza Kurowskiego należy wymienić: materiał autorski dla zespołu samokształceniowego historyków (1995 rok), artykuły prasowe o współpracy partnerskiej szkół pogranicza („Nowiny” i „Słowo” – 1996/97), ocenę programu autorskiego (KURENDA 1997 rok), artykuły o architekcie kamiennogórskim Langhansie (Tygodnik Informacyjny – 2000 rok) oraz opracowanie regulaminów Młodzieżowej Rady Muzeum i Konkursu Historycznego o Piastach świdnicko – jaworskich (2001 rok).
W 1992 roku wraz z innymi nauczycielami stworzył szkolny klub turystyczny „Pędziwiatry”, którego celem było i jest przygotowywanie wycieczek szkolnych. Opiera się on o ogniwa szkolne PTSM i PTTK.
W 1998 roku napisał program i zrealizował wycieczkę terapeutyczną dla dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych problemem alkoholizmu. Wycieczka nosiła nazwę „Mazury 98” i była finansowana z Funduszu Miejskiego przewidzianego do walki z problemem alkoholizmu.
Na przestrzeni kilkunastu lat organizował corocznie obozy i kolonie letnie i zimowe, będąc jednocześnie ich kierownikiem lub zastępcą kierownika. W 1997 roku i 1998 roku był jednym ze współorganizatorów akcji letniej organizowanej przez Radę Szkoły Podstawowej nr 5 w Kamiennej Górze umożliwiając w ten sposób budowanie dochodów wewnętrznych wspólnoty szkolnej. Forma ta nie mogła być kontynuowana ze względu na zmianę ustawy o organizacji wypoczynku.
W latach 1997-2005 organizował i przeprowadzał obozy wędrowne o tematyce historycznej. Odbyły się takie edycje jak: Toruń – Frombork – „Szlakiem Kopernika”, Warszawa – Wilno – ,,Skarby stolic”, Sandomierz – Kraków – „Szlakiem renesansu”, Lwów – Cieszyn „Kresy”, itp.
W latach 1994-1998 był członkiem Zarządu Miasta Kamienna Góra i w sposób znaczący przyczynił się do rozwoju placówek oświatowych w miejscowości. Za swoją działalność społeczną i wysokie wyniki w pracy pedagogicznej otrzymywał liczne nagrody i odznaczenia.
W ramach podnoszenia kwalifikacji od maja 2000 roku uczestniczył w Kursie Organizacji i Zarządzania Oświatą we Wrocławiu. Obrona pracy dyplomowej nastąpiła 27 maja 2001 roku.
W 2001 roku złożył do Kuratora Dolnośląskiego wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela dyplomowanego. Tytuł ten otrzymał w styczniu 2002 roku.
Zdobył tytuł „Nauczyciel Roku 2002” w konkursie, którego organizatorem był „Głos Nauczycielski” i MENiS.
Jako dyrektor szkoły zainspirował uczestnictwo szkoły w projekcie „Szkoła z klasą”. W październiku 2003 roku Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 1 uzyskały tytuł „Szkoły z klasą”.
W 2003 roku zorganizował uroczystości z okazji 40-lecia istnienia SP-5 i 50-lecia istnienia SZS, a we wrześniu 2009 roku obchody 10-lecia Gimnazjum nr 1. W 2013 roku koordynował i przygotował obchody 50-lecia istnienia budynku szkolnego i 60-lecia istnienia SZS.
Od 2006 roku radny Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Jan Stefan Kasprzyk jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczyńcu od 1984 roku. W tym czasie przeszedł wszystkie szczeble kariery na poziomie gminnym i powiatowym. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kamiennej Górze. Wielokrotnie odznaczany za zasługi dla pożarnictwa. Czynnie uczestniczy w akcjach gaśniczo-ratowniczych na terenie powiatu kamiennogórskiego. Akcje prowadzone przez Jana Stefana Kasprzyka wyróżniają się profesjonalizmem i rozwagą. Swoim doświadczeniem dzieli się z młodszymi strażakami i dba o wysoki poziom ich wyszkolenia. Dzięki jego staraniom powstała przy OSP w Leszczyńcu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która uczestniczy w zawodach gminnych i powiatowych. Duże doświadczenie pożarnicze oraz łatwość nawiązywania kontaktów z młodzieżą przyczynia się do wstępowania młodych ludzi w szeregi pożarnicze. Od kilku kadencji jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej KAMOS w Kamiennej Górze. Pełni też funkcję prezesa Karkonoskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła i działa na rzecz wsi i rolnictwa w powiecie kamiennogórskim.

Gratulujemy odznaczonym.

Udostępnij:
Share

Podobne artykuły

Dodaj komentarz